Regulamin


Regulamin korzystania z kortów SQUASH

 1. Korty  do sguash’a czynne są w dni powszednie 7.00-22.00 a w weekendy  8.00-20.00.

 2. Osoby  korzystające ze squash’a zobowiązane są do przestrzegania  niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń  pracowników oraz trenerów.

 3. Klub  udostępnia Klientom szafki służące do przechowywania rzeczy.  Klient jest uprawniony do przechowywania swoich rzeczy w szafce,  jednakże nie dłużej niż do momentu zamknięcia Klubu w danym  dniu. Za rzeczy pozostawione w szafkach we wskazanym powyżej czasie  Klub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Klub  codzienne po zamknięciu obiektu dokonuje kontroli zawartości  szafek, a ich zawartość przechowuje przez okres czasu ustalony  przez Klub.  O tym okresie każdy zainteresowany Klient może zostać  poinformowany przez Recepcję Klubu. Rzeczy pozostawione w Klubie, a  nieodebrane w wyznaczonym terminie zostaną uznane za porzucone w  rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane. Za rzeczy  pozostawione poza wyznaczonymi do tego szafkami Klub nie ponosi  odpowiedzialności.

 4. Teren  obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer  mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób  nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu. Monitoring  prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz  godności użytkowników.

 5. W  pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia  tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających,  dopingujących, narkotyków i alkoholu, jak również przychodzenia  pod wpływem tych środków.

 6. Zabrania  się wywieszania w pomieszczeniach Klubu plakatów i osobistych  informacji oraz wykorzystywania Klubu i sprzętu klubowego w celach  komercyjnych bez zgody personelu.

 7. Klub  zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych  zdjęć wykonanych na terenie Klubu, w tym również zdjęć  utrwalających wizerunek Klienta.


Bezpieczeństwo i zdrowie

 1. Z  oferty Klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań  zdrowotnych.

 2. Klient  Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. Klub  nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała lub  utratę zdrowia Klienta powstałe w związku z korzystaniem z usług  Klubu, chyba, że śmierć, uszkodzenia ciała lub utrata zdrowia  zostały spowodowane zawinionym działaniem bądź zaniechaniem  Klubu lub jego personelu.

 3. Wstęp  na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu nie pozostawiającym  śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą  non-marking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych. W  przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik  recepcji Klubu ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient  nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu.

 4. Przed  rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

 5. Zabrania  się uderzania ciałem o tylną szklaną ścianę kortów.

 6. Zaleca  się używanie okularów sportowych.

 7. W  Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz  używanie osobistego ręcznika. Ręcznik można również wypożyczyć  odpłatnie w recepcji Klubu.

 8. Zabrania  się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków,  butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich  innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować  zagrożenie zdrowia graczy na korcie.


Zasady rezerwacji kortów do squash’a , treningów indywidualnych i zajęć grupowych.

 1. Rezerwacja  kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60  minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Istnieje możliwość  zarezerwowania kortu od połówki godziny, ale tylko w przypadku  rezerwacji dokonanej tego samego dnia lub z dnia na dzień kiedy nie  spowoduje to zaburzenia grafiku rezerwacji kortów.

 2. W  przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste  powiadomienie najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. W  innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem  kortu.


 1. Nieterminowe  odwołanie kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie  będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty za  wynajęcie tego kortu, wg aktualnego cennika.

 2. Opłata  za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort,  efektywny czas gry i zejście z kortu.

 3. Rezerwując  kort należy podać imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i  adres email. Są one niezbędne do komunikacji: weryfikacji  rezerwacji oraz przesyłania informacji dotyczących imprez  tematycznych organizowanych w Klubie.

 4. Dokonując  rezerwacji osobiście w Klubie należy ją opłacić. Zachęcamy do  korzystania z atrakcyjnych cenowo karnetów.

 5. Opłaty  należy dokonywać według aktualnego cennika. Recepcja ma obowiązek  wydać potwierdzenie dokonanej rezerwacji w formie paragonu.

 6. Osoby,  które zostawią do siebie kontakt w recepcji klubu, będą  informowane o zwalniających się kortach w dogodnych  terminach.

 7. Klub  zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squash’a  Klienta w przypadku turnieju squash’a lub innego ważnego  wydarzenia, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta  telefonicznie, lub inną drogą.


Karnety i płatności

 1. Karnety  wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne  osoby.

 2. Karnety  upoważnia do 10 godzin gry

 3. Okres  ważności 10 godzinnego karnetu wynosi  60  dni. Nie ma możliwości przesunięcia terminu ważności karnetu.

 4. Oferta  karnetów obejmuje:

 • karnet  stały - daje możliwość rezerwacji kortów w określonych dniach  i godzinach,

 • karnet  otwarty – wymaga każdorazowego ustalania terminu rezerwacji.

 1. Osoba,  która ma wykupiony karnet stały (np. na termin wtorek 18.00), ma  pierwszeństwo w przedłużeniu rezerwacji tego terminu po  wyczerpaniu aktualnego karnetu.

 2. Wysokość  opłat za korzystanie z kortu podaje do wiadomości tabela opłat  umieszczona w recepcji.

 3. Opłata  za karnet nie podlega zwrotowi.

 4. Karnet  lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki,  na czas przebywania w Klubie.

 5. Po  skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W  przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka pobierana jest opłata  w wysokości 30zł.

 6. Wynajęcie  kortu upoważnia do bezpłatnego korzystania z sauny.


Wypożyczenie sprzętu

 1. W  klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego:  rakiet, piłeczek, okularów ochronnych.

 2. Wypożyczenie  sprzętu odbywa się według aktualnego cennika dostępnego w  recepcji Klubu.

 3. O  wszelkich usterkach, lub uszkodzeniach sprzętu lub innych  nieprawidłowościach należy bezzwłocznie powiadomić obsługę.

 4. Za  trwałe uszkodzenie sprzętu wynajmujący zobowiązany jest uiścić  opłatę zgodną z cennikiem opłat dostępnym w recepcji Klubu.


Pozostałe

 1. Wejście  Klienta na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest  równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych punktów regulaminu  korzystania z kortów do squash’a w Klubie.

 2. Klub  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie,  o czym poinformuje Klientów. 
Do góry Powrót
Nasze usługi
dzisiaj w kombinacie formy
cennik uslug kombinat formy