Regulamin
Regulamin korzystania z Klubu Fitness
   
 1. Klub czynny jest w dni powszednie  8:00-22:00, w weekendy 8:00-20:00.

 2. Członek zobowiązuje się do  przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu. Dni oraz godziny  otwarcia Klubu oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Klub ogłosi  uprzednio w siedzibie Klubu w sposób umożliwiający  Członkom zapoznanie się z nimi.

 3. Każdy Klubowicz przebywający na  terenie Klubu ma obowiązek noszenia na nadgarstku opaski w  kolorze odpowiadającym wybranemu rodzajowi członkostwa. W  przypadku zagubienia opaski lub przybycia do Klubu bez niej,  Klubowicz ma obowiązek dokonać jej zakupu w recepcji. Klub ma  prawo odmówić wejścia na teren obiektu bez obowiązkowej opaski.  

 4. Klub ma prawo do zamykania  wybranych obiektów Klubu w uzasadnionych przypadkach (remont, prace  konserwatorskie, sprzątanie).

 5. Osoby korzystające z Klubu  zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu,   jak również stosowania się do zaleceń  pracowników oraz trenerów.  

 6. Członek Klubu zobowiązany jest  do przestrzegania porządku, właściwego zachowywania się   i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania  z Klubu.

 7. Z  oferty Klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań  zdrowotnych.

 8. Klient  Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. Klub  nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała lub  utratę zdrowia Klienta powstałe w związku z  korzystaniem z usług Klubu, chyba, że śmierć, uszkodzenia ciała  lub utrata zdrowia zostały spowodowane zawinionym działaniem bądź  zaniechaniem Klubu lub jego personelu.

 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości  dotyczących swojej sprawności fizycznej oraz zdolności  wykonywania ćwiczeń fizycznych Członek powinien skonsultować się  z odpowiednim lekarzem.  

 10. Zabrania się Członkowi Klubu  korzystania z obiektu w stanie choroby zakaźnej, infekcji lub  innych dolegliwości, które mogą mieć wpływ na inne osoby w  Klubie. Klub w przypadku uzasadnionych wątpliwości może uzależnić  zgodę na wstęp do obiektu Klubu i/lub zawarcie umowy członkowskiej  od dostarczenia Klubowi odpowiedniego orzeczenia lekarskiego  potwierdzającego brak przeciwwskazań medycznych w odniesieniu do  danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką  osobę.

 11. Członek ma obowiązek upewnić  się że korzysta z wyposażenia Klubu i urządzeń we właściwy  sposób. W razie wątpliwości Członek jest zobowiązany  skonsultować się z pracownikiem Klubu.

 12. Członkom nie wolno w sposób  niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń lub sprzętu w  którymkolwiek obiekcie Klubu. Członek ponosi materialną  odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Klubu.  

 13. Zabrania się przynoszenia do  Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których  wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu  innym Członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub  zniszczenia mienia lub mogłoby stanowić zagrożenie dla  bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie.

 14. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje  bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia  środków odurzających, dopingujących, narkotyków i alkoholu, jak  również przychodzenia pod wpływem tych środków.
  Członkowie nie mogą przebywać w  pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu Klubu.

 15. Członek Klubu zobowiązany jest  do korzystania z ręczników, koszy na śmieci i innych środków  czystości.

 16. Zabrania się wywieszania w  pomieszczeniach Klubu plakatów i osobistych informacji oraz  wykorzystywania Klubu i sprzętu klubowego w celach komercyjnych bez  zgody personelu.

 17. Na terenie Klubu obowiązuje  odzież sportowa i pełne obuwie sportowe. Obowiązuje bezwzględny  zakaz wstępu na teren Klubu w obuwiu typu „klapki” oraz w  koszulce bez rękawów (wymóg koszulki dotyczy wyłącznie  mężczyzn).

 18. Członkostwo w Klubie lub  wykupienie jednorazowego wejścia do Klubu upoważnia   do bezpłatnego korzystania z sauny.

 19. Klub prowadzi system kart  członkowskich. Każdy Członek otrzymuje jedną imienną kartę  członkowską. Z karty może korzystać wyłącznie osoba, której  dane widnieją na karcie. Zabrania się udostępniania karty osobom  trzecim bez zgody Klubu. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej,  Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Recepcji  celem wydania duplikatu karty. Za wydanie duplikatu karty Członek  ponosi opłatę według obowiązującego cennika.

 20. Klub zastrzega sobie prawo do  wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na  terenie Klubu, w tym również zdjęć utrwalających wizerunek  Członka.

 21. Wstęp na teren Klubu jest  jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 
Do góry Powrót
Polub nas na facebooku!
 
cennik uslug kombinat formy